Browser does not support script.

Croeso i'r Porydd Cynllunio

Cyn defnyddio'r wefan hon darllenwch y wybodaeth isod am fynediad cyhoeddus i wybodaeth cynllunio.

Mae'r gwasanaeth cynllunio ar-lein yn eich caniatáu i wneud y canlynol:

  • Chwilio am Gais Cynllunio yn ôl gwahanol feini prawf fel cyfeiriad, dyddiad a math.
  • Gweld manylion am geisiadau cynllunio a dderbyniwyd ers mis Hydref 1998.
  • Gweld dogfennau yn ymwneud â Cheisiadau Cynllunio a dderbyniwyd ar ôl 15 Gorffennaf 2013.
  • Canfod statws Cais Cynllunio.

Cyhoeddi sylwadau ar geisiadau cynllunio

Byddwch yn ymwybodol os ydych chi'n cyflwyno unrhyw sylwadau ar gais cynllunio, byddent yn cael eu cyhoeddi ar ein tudalennau gwe. Ni fydd y Cyngor yn cyhoeddi unrhyw rai gyda chynnwys difenwol, hiliol neu anweddus, nac ychwaith 'rheiny sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol, sensitif. Mae rhagor o wybodaeth i'w weld ar ein gwefan Rhoi Sylw ar Gais Cynllunio.

Ymwrthodiad

Dim ond cofnodion sy'n cael eu cadw ar gyfrifiadur gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar y safle hwn, ac felly nid yw'n gronfa ddata gyflawn o'r holl wybodaeth sy'n cael eu gadw gan y Cyngor ac ni ddylid ei ystyried yn ddogfen hysbysu ffurfiol. Peidiwch â dibynnu ar y wybodaeth fel dewis arall yn lle chwiliadau traddodiadol a ddylai barhau i gael eu defnyddio at ddibenion Chwiliadau Tir swyddogol.

Er bod y Cyngor yn cymryd cryn ofal i sicrhau fod yr holl wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, ni all y Cyngor gymryd unrhyw gyfrifoldeb na bod yn atebol os byddwch yn dibynnu ar y wybodaeth a ddarperir cyn sylweddoli nad yw'n gywir.

Oherwydd cyfyngiadau technegol, nid ydym yn gallu darparu peth o'r data ar y dudalen hon yn Gymraeg. Rydym yn ceisio ein gorau i ddangos cymaint o'r data yn Gymraeg ag y gallwn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Derbyniwyd y dogfennau canlynol yn ymwneud â Cheisiadau Cynllunio ar ôl 15 Gorffennaf 2013 ar gael ar-lein. Mae hyn yn cynnwys ffurflenni cais, yr holl gynlluniau, gwybodaeth gefnogol, adroddiadau, rhybudd penderfyniad, ymatebion ymgynghoriadau statudol a thrydydd parti.

Bydd dogfennau yn ymwneud â Cheisiadau Cynllunio rhwng Hydref 1998 a 15 Gorffennaf 2013 ar gael ar-lein mewn amser, wrth i'r gwaith sganio gael ei gwblhau. Edrychwch am y dogfennau hyn ar-lein ac os nad oes modd eu gweld yna cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk fel y gallwn drefnu i chi gael gweld y dogfennau.

Os oes gennych unrhyw reswm i amau nad yw'r wybodaeth yn gywir, cysylltwch â ni ar unwaith drwy anfon e-bost at gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk er mwyn i ni gael ymchwilio i'r mater a gwneud unrhyw gywiriadau.

Rhybudd hawlfraint

Mae cynlluniau, darluniau a deunydd arall a gyflwynir i'r awdurdod lleol yn cael eu diogelu gan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 (adran 47).

Gallwch ddefnyddio deunydd sydd wedi'i lwytho i lawr a/neu wedi'i argraffu at ddibenion ymgynghori'n unig, i gymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol ac i wirio a yw datblygiadau wedi'u cwblhau yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd.

Ni ellir gwneud rhagor o gopïau heb ganiatâd ymlaen llaw gan berchennog yr hawlfraint.

Rhagor o Wybodaeth

Rhoi sylw ar Gais Cynllunio

Porydd Cynllunio - canllawiau chwilio

Porydd Cynllunio - Cwestiynau a ofynnir yn aml